Kernpunten

Groen Lommel: Kernpunten

 1. Waken over het behoud van Natuur en Open Ruimte:

Lommel heeft vandaag veel ruimte met een redelijke balans tussen natuur en open ruimte, wonen, industrie en landbouw. Groen wil ervoor zorgen dat de open en groene ruimte verder behouden blijft .
Zowel gezond wonen als het toerisme in Lommel hebben nood aan een goed beheer van deze ruimte. De verstedelijking van Lommel met meer wonen en industrie legt meer en meer beslag op open ruimte. Daarbij valt op dat de ruimtelijke ordening soms te wensen overlaat. Daarom wil groen ijveren voor:

 • Een progressieve groene visie voor ruimtelijke ordening in Lommel
 • De bescherming van natuurrijke zones
 • Efficiënter gebruik van de huidige ontsloten bouwgronden en industriegronden in plaats van verdere uitbreiding .
  • Slapende bouwgronden beschikbaar maken
  • Geordende inplanting van de bedrijven
  • Kleinere bouwpercelen
  • Groeperen van open ruimten, toegankelijk voor alle buurtbewoners
 • Samenwerking tussen landbouw en overheid voor gebruik en beheer van open ruimten
 • Beter ruimtelijke ordening in het centrum:
  • Leegstand en leegloop beperken
  • Omvorming tot aangename winkel- en wandel ruimte, door beperken van verkeer en creatie van voldoende parkeer mogelijkheden aan de rand van de stad.
 1. Betere mobiliteit:

De leefkwaliteit van veel inwoners wordt bedreigd door het groeiend mobiliteitsprobleem in Lommel. Niet alleen de drukte op de stadslaan maar ook op de toegangswegen naar het centrum en op de kruispunten met de ringlaan neemt het aantal auto’s dagelijks toe. De wegeninfrastructuur in Lommel is niet meegegroeid met de stad en het blijft moeilijk om de wegen zo aan te passen dat iedere weggebruiker zich efficiënt en veilig kan verplaatsen terwijl de leefbaarheid voor de bewoners verbetert of minstens op niveau blijft. Er zijn creatieve oplossingen nodig om:

 • Het autoverkeer in en naar het centrum te verminderen door:
  • Waar mogelijk diensten ( post, bank, kinderopvang,…) te decentraliseren
  • Meer wegen autovrij te maken
  • Het gebruik van de auto minder attractief te maken en het gebruik van de alternatieven attractiever te maken.
 • Organisatie van een efficiënt en flexibel openbaar vervoer, dat ervoor zorgt dat de inwoners van Lommel meer kiezen voor het openbaar vervoer boven de auto. Zo kan er bij manifestaties of feesten in het centrum extra openbaar vervoer ingericht worden om de geïnteresseerden naar het centrum te brengen of kan frequentie of uurregeling aangepast worden aan de wisselende noden. Ook in het weekend kan er voor de uitgaande jeugd aangepast aanbod voorzien worden.
 • Prioriteit geven aan de verbetering van veiligheid voor fietsers en voetgangers in het Lommelse verkeer. Verbeteren en veiliger maken van de fietspaden in het centrum en op de toegangswegen.
 • In het groen - basisprogramma is een ruim pakket voorstellen opgenomen om de mobiliteit en de leefbaarheid te verbeteren. Lommel kan voorop lopen in het uitwerken en implementeren van enkele van die voorstellen. :
  • Groen Lommel benadrukt dat het huidige stadsbestuur de kans heeft om van de Kerkstraat en het Marktplein een echt gezellige winkel-/wandelzone te maken. Momenteel is dit gebied autoluw gemaakt, maar dit is niet voldoende. In het weekend en op woensdagen is het nu zelfs gevaarlijk toeven in de nieuwe winkelstraat, auto's, voetgangers en fietsers zoeken zich een weg door elkaars drukte. Auto's moeten op zo'n momenten worden uitgesloten. Dev onveiligheid zorgt nogt meer voor het wegblijven van mensen uit ons centrum. Meer ruimte en veiligheid, creëert ook meer bezoekers.
   Meer groen tussen het beton is ook een must. En meer erkende parkings in de buurt is een oplossing om op spitsmomenten de winkelstraten autovrij te maken.
  • Inwoners die geen auto bezitten of hun auto delen krijgen een groene mobiliteitskaart. Deze kaart geeft hen recht op korting bij de lokale fietsenmakers of korting op het openbaar vervoer of kunnen gebruik maken van een deelwagen (cf.cambio).
  • Alle lokale ontsluitings- en woonstraten worden ingericht als zone 30. Doorgaand verkeer wordt ontmoedigd door asverschuivingen en/of enkelrichtingsverkeer in te voeren of onmogelijk gemaakt door het plaatsen van paaltjes.
  • Binnen de zone 30 worden waar mogelijk woonstraten omgevormd tot woonerf of fietsstraat. Auto’s worden er getolereerd maar alleen als ze stapvoets rijden. Fietsers, voetgangers en spelende kinderen zijn er de norm.
  • Verkeerslichten worden voorzien van een rateltikker (voor blinden en slechtzienden). Ook in zone 30 worden oversteekplaatsen in gericht die herkenbaar zijn voor blindengeleidehonden.
  • Uitgaan moet veilig kunnen door een voldoende aanbod van laatavond- en nachtelijk openbaar vervoer, eventueel met specifieke pendeldiensten die de gemeente samen met buurgemeenten organiseert.
  • De gehuchtencentra dienen met elkaar verbonden te worden door middel van openbaar vervoer. Een combinatie van versterkte gehuchtencentra en een sterk openbaar vervoer (lusbussen) verlicht automatisch sterk de mobiliteitshinder in Lommel Centrum, iets waar het huidige project ‘Stadslaan’ slechts in beperkte mate lijkt in te slagen. Verminderen van mobiliteitshinder kan namelijk enkel als ook de mobiliteitsvraag wordt aangepakt.
  • De politie maakt een prioriteit van snelheidscontroles, foutparkeren en fietsdiefstallen. Drastische maatregelen zoals het plaatsen van wielklemmen en het wegslepen van wagens kunnen daarvoor ingezet worden.
  • Bij wegenwerken dienen de burgers uitgebreid te worden geïnformeerd over de verschillende fases van de werken.
 1. Betaalbaar, veilig en ecologisch wonen:

De meeste mensen zijn ervan overtuigd dat het noodzakelijk is om een huis zo energiezuinig mogelijk te bouwen of te verbouwen. Aan de goede wil ontbreekt het meestal niet, maar dikwijls wel aan de centen en de kennis. Als je niet het geluk hebt, dat je een flinke spaarpot hebt of een bouwplaats van de ouders hebt gekregen, is het dikwijls al zeer moeilijk om een eigen huis te verwerven. Gelukkig, zijn bij de meeste nieuwbouwprojecten de te nemen beslissingen nog goed te overzien en zijn keuzes vlug gemaakt mede door de hulp van de architect. Bij renovatieprojecten ligt dit moeilijker en de vraag is waar begin ik eerst? De buitenmuren het dak, plaats ik misschien een hoogrenderend ketel of liever een zonneboiler of zelfs een warmtepomp? Gezien de nationale overheid, uit budgettaire overwegingen, het meeste van de steun voor dergelijke initiatieven heeft teruggedraaid valt uit die hoek ook nog maar weinig hulp te verwachten. Voor de nieuwbouwprojecten willen we de lat verhogen en nu al streven naar nulenergie woningen, zoals voorzien door Europa in 2021. Voor de renovatieprojecten zal deze norm niet haalbaar zijn vandaar dat we hier streven naar een energiezuinige woningen. We willen deze normen niet opleggen maar al degene die hieraan wil mee doen maximaal steunen met raad en daad. Zo denken we bv. aan het ter beschikking stellen van kleine percelen bouwgrond in erfpacht waarop enkel nieuwbouwprojecten van nulenergiewinningen kunnen gerealiseerd worden door Lommelse burgers die nog geen eigendom hebben. Dit legt de lat financieel direct een stuk lager en zo kan de bouwheer de werken optimaal uit voeren, met de hierdoor uitgespaarde energiekosten kan het perceel na 20 jaar aangekocht worden en met de betaalde erfpacht kunnen de bestratingwerken betaald worden zowel de bouwheer als de gemeenschap winnen hiermee. De Lommelaar kan nu al terecht bij de stadsdienst voor advies en zich te laten begeleiden in zijn werkzaamheden, we willen dat deze dienst meer bekendheid krijgt en ook advies kan geven voor mogelijke subsidies de Lommelaar kan er maar bij varen. Verder denken we aan een financiële tegemoetkoming om deze projecten te realiseren bv. door de het terugverdien effect, een goed geïsoleerd huis verbruikt immers minder energie, voor te financieren vanuit een fonds dat gefinancierd is door een samenwerking tussen overheid burgers . Hierbij worden aangepaste incentives uitgewerkt voor de eigenaars van huurwoningen.

 1. Aangename fiets en wandelpaden:

Lommel beschikt over een zeer goed fietsnetwerk voor de (wieler)toeristen en fietstoeristen. Maar in het drukke verkeer in het centrum, verbindingen met de woonwijken en langs de toegangswegen zijn er nog veel slechte en zelfs gevaarlijke fietspaden of fietsstroken. Het is dringend nodig om het fietsen op deze plaatsen veiliger te maken , door veilige en comfortabele fietspaden te voorzien op de drukste wegen, de gevaarlijkste kruispunten her in te richten,of fietstunnels of –bruggen te voorzien. Hierbij wordt maximaal gebruik gemaakt van subsidies en instrumenten die hogere overheden aanbieden (fietsfonds, modules van het Vlaamse mobiliteitsconvenant, …).

 1. Decentralisatie samen met beter openbaar vervoer:

Dichterbij is slimmer. In Lommel lag de nadruk de voorbije jaren te veel op "het Centrum" en werden de centra van de gehuchten verwaarloosd. Groen Lommel zet nabijheid centraal in hun beleid omwille van de voordelen op sociaal (versterking sociaal leven) en ecologisch vlak (duurzamer mobiliteit):

 • Gedecentraliseerde diensten of antennes (zoals lokale postkantoren, bibliotheken en scholen) in wijken of kernen en mobiele diensten betekenen een meerkost die verantwoord is door de belangrijke return inzake sociaal leven, de drempelverlaging voor groepen die moeilijk bereikbaar of vervoersarm zijn en een vermindering van de mobiliteitsvraag. Op die manier kunnen veel verplaatsingen met de fiets en te voet gebeuren. Groen Lommel pleit ervoor om initiatieven te ondersteunen die alternatieven creëren voor verdwenen servicepunten.
 • Lokale speelpleinen en parken moeten de gehuchten een nieuwe boost geven. Dit creëert voor kinderen voldoende plaats om zich veilig uit te leven. Kinderen die meer bewegen, zijn gezonder. De parken zijn ook een plaats van ontmoeting. Zo wordt het sociale weefsel in de gehuchten versterkt.
 • Groen Lommel wil beginnende ondernemingen een duwtje in de rug geven via een starterspremie. Daarnaast willen wij ook startende buurtwinkels steunen in kleine woonkernen en landelijke gebieden door het toekennen van vestigingssubsidies.
 • De gehuchtencentra dienen met elkaar verbonden te worden door middel van openbaar vervoer. Een combinatie van versterkte gehuchtencentra en een sterk openbaar vervoer verlicht automatisch sterk de mobiliteitshinder in Lommel Centrum, iets waar het huidige project ‘Stadslaan’ slechts in beperkte mate lijkt in te slagen. Verminderen van mobiliteitshinder kan namelijk enkel als ook de mobiliteitsvraag wordt aangepakt.
 1. Meer faciliteiten voor de jeugd en speelruimte voor de kinderen:

Kinderen en jongeren zijn belangrijke deelnemers aan de lokale samenleving. Groen kiest voor echte betrokkenheid van kinderen en jongeren. Zij moeten hun mening over hun stad kwijt kunnen en beleidsbeslissingen kunnen beïnvloeden. Groen wil een geïntegreerd jeugdbeleid. Nu het lokale jeugdbeleidsplan ingekapseld zal worden in het gemeentelijke masterplan, wil Groen garanties dat kinderen, jongeren en verenigingen betrokken zijn bij de uitwerking van het beleid. Kinderen en jongeren hebben het recht om de publieke ruimte te gebruiken, net als iedereen. Er blijft een groot tekort aan fysische ruimte: gebrek aan speelruimte, te weinig fuifplaatsen, tekort aan repetitieruimtes, … Jongeren en kinderen moeten hun ‘ding kunnen doen’. Groen blijft ijveren voor ruimte voor kinderen en jongeren, zowel fysische (ondersteunen van een jeugdhuis) als psychische ruimte. De bevolkingsexplosie en de toenemende dualisering in de steden zetten een rem op de mogelijkheden van de opgroeiende stadsjeugd. Jongeren willen gehoord worden, en snakken naar concrete oplossingssporen. Om hen vooruitzicht te geven op meer zekerheid en op echte keuzemogelijkheden, wil Groen zwaar investeren in de moeilijk bereikbare jongeren. Groen blijft kiezen voor het traditionele jeugdwerk. Door te streven naar minder ‘verkokerde’ subsidiereglementen en diensten moeten ook ‘nieuwe’ vormen van jeugdwerk kunnen ontwikkelen en groeien. Decentralisatie en ontstedelijking laten toe de woonruimte meer op mensenmaat en vooral kindvriendelijker in te richten. De groene ruimtes in de woonwijken zijn best geschikt voor speelruimte voor de kinderen en ontmoetingsruimte voor de ouders.

 1. Aandacht voor ouderenzorg: VAN DE NOODZAAK EEN DEUGD

Demografie is een vrij exacte wetenschap: zo kan je bijvoorbeeld vrij nauwkeurig voorspellen hoeveel 80-plussers er de komende jaren in jouw gemeente zullen leven. Als je dan ook nog weet wat hun gemiddelde zorgbehoefte is dien je als overheid hierop voorzien te zijn. Dit is immers één van haar kerntaken! Gezien de recente, doch voorspelbare, snel toenemende vergrijzing in onze gemeente komt de samenleving plots in de problemen als er geen afdoende maatregelen worden genomen. Een aantal mensen zullen steeds in een rust- of verzorgingstehuis dienen opgenomen te worden. De vergrijzing in Vlaanderen neemt nu echter zo’n vaart dat men om de twee weken ergens een rustoord zou moeten bouwen wil men de huidige tendens kunnen volhouden! Dit is voornamelijk financieel niet mogelijk. Een zopas gerealiseerd surplus van een 40-tal bedden in Kapittelhof en een 20-tal te verwachten bedden in De Bekelaar zal de nood ook in Lommel niet kunnen lenigen! Er dient dus alsmaar meer in de thuiszorg geïnvesteerd te worden. De meeste mensen willen immers ook zo lang mogelijk ‘thuis’ blijven! Hiervoor is er deels professionele hulp nodig zoals verpleging, kine, poetsdienst, familiehulp, dagopvang, warme maaltijden enz. maar ook alsmaar meer mantelzorg, dwz hulp van familie, vrienden , buurt… zodat ‘een zorg op maat’ kan gegeven worden. Een sluitende 24-uurszorg is echter vaak niet te realiseren gezien opnieuw de kostprijs of gezien de onvoldoende mantelzorg…families worden er niet groter op, kinderen wonen vaak ver weg…

Kortom, de oude dag komt voor alsmaar meer mensen in gevaar… Meer vrijwilligerszorg, van welke kant dan ook, zal uiterst welkom en bovendien ook voor beide partijen zinvol zijn! Hierbij zal het ‘ons kent ons’ het meeste kans op slagen hebben, dwz de zorg voor elkaar in de eigenste buurt, zoals het vroeger was, dient opnieuw uitgebouwd en gestimuleerd te worden. En dit kan alleen maar door te decentraliseren, d.w.z. de zorg dichtbij de mensen brengen! Wat Lommel betreft zou er in ieder gehucht en in delen van het centrum een multifunctioneel buurthuis moeten komen waar ouderen kunnen opgevangen worden, waar verpleging 24u standby is, waar een vrijwilligerswerking in de buurt zelf wordt uitgebouwd en waar ook allerlei andere activiteiten voor jong en oud kunnen plaats vinden, zodat de generaties niet van elkaar vervreemden. Dergelijke plaatselijke en directe bezieling zal tegelijkertijd ook een dam kunnen opwerpen tegen de alsmaar toenemende eenzaamheid, niet alleen bij ouderen, en tegen de onverdraagzaamheid in onze samenleving! Het gemeentelijk beleid heeft hierin een cruciale taak gezien het over de uitbouw gaat van een gemeenschappelijke nood. De eerste tekenen van een versnelde verstedelijking zijn in Lommel nu al zichtbaar: een vergrijsd centrum, veel leegstand, een vlucht van jongeren naar elders (zowel wat het uitgangsleven als het bouwen betreft), meer criminaliteit…Anderzijds alsmaar minder mogelijkheden in meerdere gehuchten! Solidariteit onder de mensen los je niet op met brood en spelen! Deze economische crisistijd is een uitdaging naar innerlijke rijkdom!  

 1. Bestrijden van de kansarmoede met extra aandacht voor kinderarmoede:

De kansarmoede in het rijke Lommel is zeer omvangrijk . Veel van de armoede blijft verscholen en wordt dus niet voldoende aangepakt. Groen Lommel wil een duidelijk beeld krijgen van de kansarmoede in Lommel om daarna gepaste maatregelen te kunnen ontwikkelen om de toestand te verbeteren. Iedereen mee. We willen dat de stad Lommel ook duidelijke stappen zet naar meer rechtvaardigheid, naar een billijker verdeling van de rijkdom van haar inwoners. Ze heeft hiervoor instrumenten op vlak van fiscaliteit, sociaal beleid, onderwijs en vrijetijdsbeleid, en van intergemeentelijke samenwerking. De gemeente is het beste niveau om de toenemende armoede te bekampen.  

 1. Voor een transparante bestuurscultuur:

Groen Lommel spoort inwoners aan om actieve burgers te worden, die zelf keuzes kunnen maken en samen verantwoordelijkheid opnemen. De burger dient echt inspraak te hebben. De steeds mondiger burger verwacht een actievere rol en concretere impact dan het zesjaarlijks uitbrengen van zijn stem. Een open communicatie is hierbij essentieel. Participatie is geen vervelend verplicht nummertje. Integendeel, op een goede manier burgers betrekken, zorgt voor een groter draagvlak en betere beslissingen. Het is vaak rond ruimtelijke projecten dat de vraag naar inspraak groot is. Net bij deze dossiers (cfr. de "Stadslaan") valt echter op hoe het huidige stadsbestuur deze communicatie verwaarloost.

Groen Lommel pleit voor een publicatie van de verslagen van de gemeenteraad in het "Lommels Contact" en vraagt dat de burger van bij het begin actief wordt betrokken bij grote dossiers en niet, zoals bij de Stadslaan, slechts geïnformeerd wordt na een definitieve beslissing. Actieve betrekking zorgt niet voor een vertraging van het beslissingsproject, integendeel. Door burgers van bij het begin te betrekken, kan men tot betere beslissingen komen en het draagvlak verhogen. Zo vermijdt men protesten en gerechtelijke lijdenswegen. Verder dient het "Lommels Contact" niet als goednieuwsshow voor de meerderheid. Zo wacht Groen Lommel nog steeds op de beloofde facelift van het stadscentrum (blz 3, januari 2011) met "de bouw van 5 belangrijke projecten". De klassieke representatieve democratie staat onder druk. In de huidige Lommelse politiek is de macht van de gemeenteraad steeds verder verschoven naar autonome gemeentebedrijven (AGB’s) en intercommunales. Lommel telt 2 AGB’s ("sport en recreatie" en "patrimonium") en 9 intercommunales. Zo wordt het voor de burger steeds moeilijker om inzicht te krijgen in de beslissingen van het stadsbestuur en de gemeenteraad. Groen Lommel pleit voor een duidelijke rapportering op regelmatige basis over beleidskeuzes die de AGB’s en intercommunales maken. Daarnaast willen we gemeenteraadsleden de kans geven om elke raadszitting zelf de vertegenwoordigers van de raad in de bestuursorganen te interpelleren. Raadsleden moeten ook kunnen beschikken over voldoende financiële informatie over de werking van de AGB’s. Echter, in de gemeenteraadsverslagen stond dit jaar bijvoorbeeld nog geen enkele vermelding over de werking van het AGB Patrimonium. Vertegenwoordiging van burgemeester en schepenen in AGB’s en intercommunales mag hen geen extra zitpenningen opleveren, aangezien ze hier gewoon hun taken als stadsbestuurder uitvoeren. Groen Lommel pleit niet voor het afschaffen van deze zitpenningen, maar benadrukt dat deze enkel dienen voor het aantrekken van externe experts uit het zakenleven en de academische of culturele wereld. Burgemeester en schepenen dienen echter niet 2 keer betaald te worden voor hetzelfde werk. AGB's zijn 100% eigendom van hun gemeente en voeren een deel van het beleid uit, precies waarvoor schepenen betaald worden. Indien het AGB deze taken overneemt, kan de gemeente misschien bestuurd worden met een schepen minder  

 1. Efficiënt en zuinig financieel beheer:

De inkomsten en uitgavenstromen van de gemeente Lommel moeten voor iedereen duidelijk en transparant zijn. De inkomsten moeten efficiënt aangewend worden en de levenskwaliteit van alle burgers ten goede komen, te beginnen met de invulling van de primaire levensbehoeften van alle inwoners en het bestrijden van kansarmoede. Een zuinig financieel beheer kan er toe leiden dat de belastingdruk kan verlaagd worden en bepaalde algemene belastingen (milieubelasting , opcentiemen enz.) kunnen afgeschaft of verminderd worden, Zo wil groen Lommel de afschaffing van de stedelijke milieubelasting. Deze belasting geldt voor iedereen en is even groot voor en , grote als voor een kleine vervuiler en dezelfde voor iemand met een laag inkomen als met een hoog inkomen. Deze forfaitaire belasting is dus onrechtvaardig. Het bedrag wordt verminderd van 75€ naar 35€ en dit in het kader van het "lokaal pact". Deze belasting had echter al afgeschaft moeten zijn, volgens een Europese richtlijn, die bepaalt , dat huisvuil ophalen en de verwerking ervan vanaf 2013 moet aangerekend worden volgens het principe , "de vervuiler betaalt de werkelijke kosten". Dit betekent dat ophalen en verwerken duurder worden om het verlies van de huidige belasting te compenseren. Het sluikstorten zal dan ook weer toenemen. Dit zou kunnen gecompenseerd worden door de belasting op zandwinning en toerisme. 

     11. Energie productie door en voor de inwoners van Lommel ( Lommel zijn eigen energiebedrijf.):

Wij willen in Lommel een eigen energiebedrijf dat zelf instaat voor de productie en opslag van alternatieve energie. We stellen vast dat, ondanks de bevriezing van de energieprijzen, we veel meer betalen voor elektriciteit dan de consument in Nederland of Frankrijk. We willen met dit Lommels energiebedrijf ons onafhankelijker maken van de energieproducent die 90% van de productiecapaciteit in handen heeft, en moet ons eveneens beschermen dat bij ons het licht niet uit gaat. Nu profiteren slechts enkele van de groene-stroomcertificaten en eigenlijk gebeurd er een omgekeerde herverdeling van arm naar rijk. Het zijn de consumenten die geen zonnepanelen hebben die de groene-stroom certificaten betalen, wij willen dat alle Lommelaars hiervan mee profiteren. De coöperatieve gedachte… Waarom bv. niet het nieuwe windturbinepark aankopen door de Stad Lommel,of een energiecoöperatie voor productie, aankoop en verkoop van energie, waarbij iedere Lommelaar mede-eigenaar wordt door er aandeel van te krijgen ? Dit is helemaal niet zo utopisch als het lijkt, er zijn al meerdere kleinere gemeenschappen die ons dit voor deden. Zo kunnen er ook investeringen gebeuren die plaatselijk het meest renderen, denk bv. aan geo-warmte om er het plaatselijke zwembad, sporthal, bejaardentehuis, school of appartementsblok te verwarmen; Om het gebruik van elektrische wagens te stimuleren kunnen we zorgen dat er meer oplaadpalen voor elektrische auto’s komen. Wat dacht je van het produceren van elektriciteit en warmte door het vergassen van snoeisel en tuinafval van de Lommelse bevolking en zo zijn er nog wel tal van mogelijkheden; Investeringen die anders moeilijk of niet terugverdienbaar zijn door de enkeling kunnen met deze nieuwe aanpak snel het verschil maken en dit ten bate van alle Lommelaars het milieu en de toekomst van onze kinderen. Groen wil ook aandacht voor efficiënte differentiatie in de investeringen voor de productie, transport en opslag van energie, zodanig dat er een optimale balans is tussen productie en verbruik op elk deel van de dag.  

Bevoegdheden: