Mobiliteit

Er is de laatste jaren hard gewerkt aan de verkeersinfrastructuur in Lommel.

De herinrichting van de Kerkstraat, Molsekiesel en andere kleinere wegen heeft geleid tot een veel betere doorstroming van het autoverkeer maar van verbetering van de rust in het centrum en meer veiligheid voor de zwakke weggebruikers valt weinig te merken integendeel. De doorstroming van het autoverkeer is sterk toegenomen, zodanig dat de Kerkstraat een doorgangstraat is geworden waar koning auto meer en meer terrein wint. Rust  en veiligheid in het centrum komen weer onder druk. Ook zie je meer problemen om de snelheid onder de limieten van 20.30, 50, en 70 km/uur  te houden.

Om de woonkwaliteit  en de verkeersveiligheid in Lommel centrum te verbeteren is meer nodig dan een verkeersinfrastructuur die zorgt voor een vlotte doorstroming van het autoverkeer. Er moet gezorgd worden voor een sterke reductie van het verkeer. Er is nood aan een autoluwe Kerkstraat en een autoluw centrum. En op de stadslaan en de toegangswegen moet het verkeer veel rustiger verlopen. Het rijgedrag van de weggebruikers moet verbeteren. Blijkbaar is sterkere controle en sanctionering van de overtredingen noodzakelijk. Door in te zetten op een rustiger Kerkstraat (met enkel parkeermogelijkheden voor zij die ziek of andersvalide zijn) ga je een veiliger gevoel creëren en zullen er ook meer mensen wandelen en inkopen doen, meer mensen is meer mogelijkheden voor jonge ondernemers in de Kerkstraat, een win-win!

We moeten ook werk maken van ontmoediging van het autoverkeer van en naar het centrum door alternatieven aantrekkelijk te maken. Kleine verplaatsingen kunnen zeker meer met de fiets. Daarom moeten hindernissen die het fietsen onveilig maken weggewerkt worden.

Alle oversteekplaatsen van de stadslaan zijn een probleem, zeker als ook de snelheidsbeperkingen niet gerespecteerd worden. Op alle invalswegen van Lommel is er weinig plaats om de weg veilig over te steken.  We zien vaak auto’s geparkeerd staan op het fietspad. Dit kan echt niet.

Het openbaar vervoer zou een veel grotere bijdrage kunnen leveren aan vermindering van het autoverkeer.  Niet alleen door meer openbaar vervoer op het grondgebied zelf, met lus bussen, maar ook door verbetering van het openbaar vervoer van en naar Lommel.

Betere doorstroming op de Noord-Zuid verbinding kan ook het Busvervoer verbeteren. Meer bussen bijvoorbeeld naar Hasselt in de avonduren kunnen ervoor zorgen dat meer mensen de auto laten staan. Zo ook elektrificatie van de spoorweg naar Mol kan het treinverkeer naar Brussel en Leuven veel beter maken, zodanig dat voor dit traject meer mensen het openbaar vervoer kiezen.

Er is dus nog werk aan de winkel op mobiliteitsvlak in Lommel en omgeving. Groen Lommel pleit voor meer en betere verbindingen met het openbaar vervoer én een verkeersluwe winkelstraat. Liefst nu al!

Actueel

Mobiliteit en verkeer in en rond Lommel.

Er is de laatste jaren hard gewerkt aan de verkeersinfrastructuur in Lommel.

De herinrichting van de Kerkstraat, Molsekiesel en andere kleinere wegen heeft geleid tot een veel betere doorstroming van het autoverkeer maar van verbetering van de rust in het centrum en meer veiligheid voor de zwakke weggebruikers valt weinig te...


September 2015. Het schooljaar komt weer langzaam op gang. We hopen op het beste voor onze kinderen en hun klas.
We vertrouwen op de deskundigheid van leerkrachten en directies. Ook en voor alles verwachten we een veilige aan- en thuiskomst van onze kinderen.
Voor vele ouders in Lommel nijpt hier alsmaar meer het schoentje: de beklemmende mobiliteit, vooral in het...

Groen Lommel merkt op dat tot tweemaal toe het stadsbestuur niet ingaat op een gefundeerde vraag tot ‘recht van antwoord’ vanwege de actiegroep ‘Stadslaan’. Dit naar aanleiding van een artikel in het Infoblad Lommel van maart 2013, waarbij onder andere gesteld wordt dat er maar een kleine minderheid tegen de huidige plannen van de stadslaan is. Dit wordt dan ook ten stelligste weerlegd door...